Tristan Faes roept op voor solidariteit met reizigers én chauffeurs van De Lijn

webmaster

Op 1 september 2012 voerde De Lijn een sterke wijziging in haar dienstregeling door. Onder het mom van een hervorming naar het ‘overstapmodel’ werden grote besparingen doorgevoerd, die een erg nefaste invloed hebben op de dienstverlening. In theorie wil dit overstapmodel de bussen uit de stad houden, en de stad zogenaamd ‘vertrammen’, maar de praktijk heeft al snel bewezen dat dit overstapmodel niet werkt. Afgeschafte lijnen, overvolle bussen en onrealistische rijtijden zijn voor zowel chauffeurs als reizigers de harde realiteit.

Na alle signalen die er al gegeven werden – brieven naar de regiodirectie van De Lijn, de betoging van vakbonden en reizigers door Antwerpen eind 2012 – komt er maar geen verbetering. Dat de chauffeurs in Noord-Antwerpen recent actie voerden is dan ook weinig verwonderlijk. 

Naar aanleiding van deze staking, en naar aanleiding van de aanslepende problemen, interpelleerde Merksems districtsraadslid Tristan Faes in de raadszitting van 23 mei districtsschepen van mobiliteit Wendy Simons (N-VA), en bij uitbreiding het hele college – in Merksem een coalitie van N-VA en SP.A/Groen.

In de interpellatie bracht Tristan Faes onder meer de problematische afschaffing van enkele Merksemse lijnen naar voren. Door het schrappen van lijn 28 worden bepaalde plaatsen in Merksem niet meer bediend, door het schrappen van lijn 123 is de verbinding met Luchtbal veel moeilijker geworden. Ook op de moeilijke werkomstandigheden voor de chauffeurs – die niet alleen met onrealistische reistijden maar ook met moegewachte reizigers geconfronteerd worden – werd duidelijk gewezen. Tot slot drong Faes er op aan dat het district bij stad en Vlaamse Regering zou aandringen dat deze situatie dringend moet verbeterd worden, en dat er in plaats van besparingen nood is aan investeringen in openbaar vervoer. 

Zoals enigszins te verwachten viel, begon de schepen haar antwoord met te zeggen dat De Lijn geen districtsbevoegdheid is. Vervolgens werd een kleine opsomming gemaakt, om aan te duiden dat er vanuit het district wel degelijk al initiatief genomen is richting De Lijn, maar dat er meestal weinig tot geen antwoord komt. Als klein lichtpunt werd gewezen naar een op handen zijnd overleg op stadsniveau. PVDA-Merksem staat natuurlijk achter elk initiatief dat deze situatie kan verbeteren, maar het valt af te wachten of en zo ja welke oplossingen uit zo’n overleg zullen voortvloeien.  

Uit de andere fracties kwam overwegend steun voor de interpellatie van PVDA, al was er bij hen blijkbaar enkel bezorgdheid voor de situatie van de reiziger. In zijn afsluitende tussenkomst wees Tristan Faes er daarom nog eens op dat de werkomstandigheden voor de chauffeurs op dit moment verre van ideaal zijn, en dat er ook aan hen moet gedacht worden. Zonder chauffeurs immers geen openbaar vervoer.

__________ 

De regiowerkingen in Merksem en Luchtbal doen op dit ogenblik een enquête bij de reizigers over de lijnen naar het noorden, die erg getroffen werden. Zo willen we zicht brengen op de achteruitgang die de besparingen hebben teweeggebracht en voorstellen doen om de situatie te keren.