Bezoekers Sportpaleis, deze wijk is geen parkeerterrein!

Zaterdag 23 november 2013 zal de PVDA Deurne raamaffiches verspreiden in de wijken rond het Sportpaleis. De affiche roept de bezoekers van het Sportpaleis op om niet meer te parkeren in de woonwijken.Zonder de activiteiten in het Sportpaleis zijn de mobiliteitsproblemen en de parkeerproblemen in Deurne Noord al enorm groot. Deurne Noord is immers het knelpunt bij uitstek van de mobiliteitsproblemen op de Antwerpse Ring. Niet voor niets is daar het verzet tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding begonnen.

Een jaar geleden werd door NV Sportpaleis een nieuwe milieuvergunning aangevraagd voor een periode van twintig jaar, waarin een uitbreiding van de capaciteit de site Sportpaleis zou oplopen tot 31 409 bezoekers. Op initiatief van de PVDA gingen veel wijkbewoners hiertegen in beroep.

In het “Evenementenvervoerplan” van 2012, dat bij deze vergunning was gevoegd, voorzag men in 2013 één evenement met gevaar voor overlast, dit is bij overschrijding van 24 000 bezoekers. Daarnaast voorzag men twintig activiteiten met meer dan 18 500 bezoekers en vijftien activiteiten met meer dan 14 500 bezoekers. Naar schatting 44% van deze mensen zouden met het openbaar of collectief vervoer komen.

Dit betekent dat er tijdens het seizoen gemiddeld één keer per week rond de 10 000 mensen met de auto naar een evenement komen. Zij moeten een plaats vinden op de parkeerterreinen die in de buurt liggen. Zij veroorzaken bijkomende hinder voor het reeds drukke verkeer en komen vaak dan ook terecht in de straten van de omliggende wijken. 

De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, voldoen nog steeds niet. 

Met meer geplande mega-activiteiten zal er extra overlast zijn (meer parkeerdruk, zwerfvuil, lawaai…), zelfs al slaagt men erin optimaal gebruik te maken van het openbaar of collectief vervoer (het milieueffectenrapport wil gaan naar 50%).

De wijken rond het Sportpaleis kunnen dit niet aan.

De NV Sportpaleis is een groeiend bedrijf, met in 2009 een winst van 19,3 miljoen euro. Bovendien krijgt dit bedrijf veel hulp van de overheid. De laatste twee jaar werd met steun van de provincie de renovatie van de tribunes uitgevoerd (twee keer 5 miljoen euro). De stadsontwikkelingsdienst AG STAN monitort de gevolgen voor de buurt en stuurt bij, maar zonder inspraak van de bewoners.

Elk jaar wordt er rond maart/april een evaluatie gedaan, maar de bewoners worden daar niet bij betrokken. Niet te verwonderen dat het besluit in het “Evenementenvervoerplan 2012” luidt: “De toepassing van het vervoersplan heeft geleid tot een ontzien van de woonbuurten en bijgevolg een consistent dalend aantal klachten van buurtbewoners.”

Dit klopt helemaal niet!

De affiche-actie is gericht aan de bezoekers van het Sportpaleis, maar ze wil vooral aan de verschillende verantwoordelijken (het stadsbestuur, het provinciebestuur en NV Sportpaleis) de volgende eisen overbrengen: 

Een parkeerverbod voor de bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena in alle wijken rond het Sportpaleis.

Een aanpassing en een duidelijkere signalisatie van dit verbod.
Een betere controle op dit verbod.
Een optimalisatie van de Park-en-Ride-verbindingen, door verdere verbetering van openbaar vervoer naar de Park-en-Ride-parkings.
Een parkeerterrein buiten de wijk, verbonden aan de Antwerpse Ring: één centrale parking en niet de versnippering van parkings in de wijken.
Een duurzame oplossing voor de Antwerpse Ring, met volledige overkapping (cf. Middelheimpark). Geen paperclip met negentien baanvakken.
Inspraak van de wijkbewoners bij de jaarlijkse evaluatie van het Evenementenvervoerplan.
Meer groen in de wijken.

De beroepsprocedure tegen de nieuwe vergunning voor NV Sportpaleis is nog lopende. Tegen eind november verwachten we hierop een antwoord. In ieder geval eisen we tegen een volgend Evenementenvervoerplan inspraak van de bewoners.

Een leefbare wijk is alleen mogelijk als er een leefbare oplossing is voor de Antwerpse Ring. Deze actie is een opwarmer voor wat volgt, 2014 belooft een druk jaar te worden.